ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

  Τα παιδιά με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

  Eίτε ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρίας με την επωνυμία

  Παρέχω στην Εταιρία σας ως Μεσίτη Αστ. Συμβάσεων την εντολή να προώθησετε το/τα κάτωθι ακίνητα μου για:*


  Ακίνητο Eπί της οδού

  Αντί του ποσού ευρω ή ότι άλλο συμφωνηθεί κατόπιν τυχόν διαπραγμάτευσης.


  Υποδεικνύοντας αγοραστή/μισθωτή ή υποδεικνύοντας την ευκαιρία σε υποψήφιους αγοραστές/μισθωτές, υποσχόμενος σε περίπτωση πραγματοποίησης της πώλησης/εκμίσθωσης οποιουδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας μου σε οποινδήποτε πελάτη της Εταιρίας σας στις ανωτέρω διευθύνσεις να σας καταβάλω εις ολόκληρο, είτε εγώ είτε ο συμβαλλόμενος τον οποίο υποχρεούμαι να ενημερώσω για την κατάρτηση της παρούσας εντολής την παραπάνω συνφωνηθείσα αμοιβή με την κατάρτηση της σχετικής συμβάσεως ( αρ. 703 Α.Κ.). Στον όρο αγορά ή μίσθωση ή ανοικοδόμηση έναντι αντιπαροχής περιλαμβάνεται κάθε είδος συναλλαγής επί των ως άνω ακινήτων. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της πώλησης/εκμίσθωσης για οποινδήποτε λόγο με τον πελάτη της Εταιρίας σας, ουδεμία υποχρέωση θα έχω καταβολής αμοιβής ή άλλων εξόδων προβολής και διαφήμισης. Την ανωτέρω αμοιβή θεωρώ εύλογη, δίκαιη, προσήκουσα και ανάλογη των αντιπαρεχόμενων υπηρεσιών καθώς δεν υποχρεούμαι να καταβάλω αμοιβή σε περίπτωση μη καταρτίσεως της συμβάσεως. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης συμφωνείται οτι έχει ισχύ δύο (2) ετών από την υπογραφή της. Γνωρίζω την υποχρέωση μου (Ν.4072/12) να ανακοινώσω στην Εταιρία σας την κατάρτηση της κύριας σύμβασης τουλάχιστον μία ημέρα πριν την κατάρτηση της αλλιώς ευθύνομαι σε αποκατάσταση κάθε ζημιάς σας. Συναινώ στην παροχή των υπηρεσιών σας και προς τον αντισυμαβαλλόμενο μου στο οριστικό συμβόλαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση όλων των διαφορών που τυχόν προκύψουν σχετικά με την εφαρμογή και την ερμηνεία της παρούσας εντολής είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια Αθηνών.


  Αποδέχομαι τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις του συμβολαίου και συναινώ στη δημοσίευση φωτοαγγελιών η και βίντεο παρουσίαση για το/τα ακίνιτο/α μου και παραλαμβάνω αντίγραφο μέσω email με την υποβολή του.*